יבמות דף לב

דף לב עמוד א
* "כיון שלא בנה שוב לא יבנה". (=אם חלץ, לא יוכל אחר כך ליבם אותה).
* שני אחים נשואים שתי אחיות ומת אחד מהן ובא האח החי על אשת אחיו שנפטר - לדעת רבי יוסי: חייב עליה משום אשת אח ומשום אחות אשה, ולדעת רבי שמעון: חייב רק משום איסור אחד (האיסור הראשון שחל).
* עבר עבירה שיש בה שתי מיתות - לדעת ת"ק: נידון בחמורה, לדעת רבי יוסי: נידון בזיקה הראשונה הבאה עליו.

דף לב עמוד ב
* לדעת רבי אבהו: רבי יוסי מודה שב"איסור מוסיף" איסור חל על איסור. (ורבא חולק על כך לפי רש"י).
* זר ששימש במקדש בשבת, בעל מום ששימש במקדש בטומאה, זר שאכל בשר חטאת העוף שנמלקה - בכל המקרים הללו, לדעת רבי חייא חייב שתים ולדעת בר קפרא חייב אחת.