יבמות דף לג

דף לג עמוד א
* מובאות שלוש אפשרויות לביאור המחלוקת של רבי חייא ובר קפרא שבעמוד הקודם.
* כהן בעל מום רשאי לאכול מן הקדשים, בניגוד לכהן טמא.

דף לג עמוד ב
* הגמרא מקשה מברייתא על בר קפרא שאמר בדעת רבי שמעון שאף באיסור בת אחת אין איסור חל על איסור וחייב רק אחת.
* "זר ששימש בשבת" - איזה חילול שבת עשה (שהרי שחיטה בזר מותרת, וקבלת והולכת הדם זה רק איסור טלטול מדרבנן)? (1) מדובר על שחיטת פרו של כהן גדול וכדעה הסוברת שזה פסול בזר. (2) הקטרה.
* שנים שקידשו שתי נשים ובשעת כניסתן לחופה הוחלפו הנשים בטעות - הרי אלו חייבין משום אשת איש, ואם היו אחים משום אשת אח, ואם היו אחיות משום 'אשה אל אחותה', ואם היו נדות משום נדה.