יבמות דף מח

דף מח עמוד א
* המפקיר עבדו - יצא לחירות ואין צריך גט שחרור.
* למסקנת הגמרא: חכמים מודים לרבי שמעון בן אלעזר שעבד הנלקח מישראל אינו צריך לקבל על עצמו עול מצוות.
* "ועשתה את צפרניה" (האמור באשת יפת תואר) - לדעת רבי אליעזר: הכוונה היא שתקוץ את צפרניה, לדעת רבי עקיבא: הכוונה היא שתגדיל את צפרניה.

דף מח עמוד ב
* "ובכתה את אביה ואת אמה" - לדעת רבי אליעזר: הכוונה היא לאביה ואמה, לדעת רבי עקיבא: הכוונה היא לעבודת כוכבים.
* רבי ישמעאל ורבי עקיבא נחלקו אם מותר לבן ישראל להחזיק עבדים שלא מלו.
* איזהו עבד ערל שמותר לקיימו? זה שלקחו רבו על מנת שלא למולו.
* הלוקח עבד מן העובד כוכבים ולא רצה למול - לדעת ת"ק: מגלגל עמו עד שנים עשר חדש, לא מל חוזר ומוכרו לעובדי כוכבים, לדעת רבי שמעון בן אלעזר: אין משהין אותו בארץ ישראל מפני הפסד טהרות.
* בברייתא מובאים ארבעה הסברים מדוע גרים בזמן הזה מעונין ויסורין באין עליהן.