יבמות דף מט

דף מט עמוד א
* מאיזה איסור עריות נחשב הולד ממזר?
לדעת רבי עקיבא: מי שנולד מביאת איסור של קירבת בשר שהיא באיסור לאו (וכן כרת ומיתת בית דין),
לדעת שמעון התימני: מי שנולד מאיסור שחייבים עליו כרת (וכן מיתת בית דין),
לדעת רבי יהושע: מי שנולד מאיסור שחייבין עליו מיתת בית דין בלבד,
לדעת רבי סימאי בדעת רבי עקיבא: מי שנולד מאיסור לאו (אפילו שלא מחמת קירבה),
לדעת רבי ישבב בדעת רבי עקיבא: אפילו מי שנולד מאיסור עשה.
(והגמרא מבררת את המקור לדעות השונות).

דף מט עמוד ב
* הכל מודים בבא על הנדה ועל הסוטה (ולדעת הברייתא: ועל שומרת יבם) שאין הולד ממזר.
* משנת רבי אליעזר בן יעקב קב ונקי. (כך כתוב במגלת יוחסין שמצא שמעון בן עזאי בירושלים).
* מנשה המלך הרג את ישעיהו הנביא (כך כתוב במגלת יוחסין הנ"ל), ובסוגיה מסופר הרקע לכך ופרטים נוספים.
* כל הנביאים נסתכלו באספקלריא שאינה מאירה, משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירה.
* "דרשו ה' בהמצאו" - נאמר על היחיד (ובעשרת ימי תשובה), "מי כה' אלהינו בכל קראנו אליו" - נאמר על הצבור.