יבמות דף נ

דף נ עמוד א
* "את מספר ימיך אמלא" - לדעת רבי עקיבא: הכוונה היא שאם זכה אדם אז ישלימו לו את הימים שפסקו לו, לדעת חכמים: הכוונה היא שאם זכה אדם אז יוסיפו לו על הימים שפסקו לו.
* פרק חמישי, המתחיל בעמוד זה, דן ביבם שעשה יותר מאחד מארבע המעשים המועילים ביבמה (יבום, חליצה, מאמר, גט).
* לדעת רבן גמליאל: "אין גט אחר גט ולא מאמר אחר מאמר", וחכמים חולקים.
* לדעת כולם: אין אחר בעילה ואחר חליצה (שנעשו תחילה כהלכה) כלום.

דף נ עמוד ב
* הגמרא מבארת את הטעם לכך שתיקנו חכמים שגט הניתן ליבמה דוחה את האפשרות ליבם אותה אחר כך, ואת הטעם לכך שמאמר הנעשה ביבמה מונע את האפשרות ליבם את צרתה אחר כך.
* הגמרא מבארת את הטעם לכך ש"ביאה פסולה יש אחריה כלום", ואת הטעם לכך ש"חליצה פסולה אין אחריה כלום".