יבמות דף נא

דף נא עמוד א
* רבא ואביי נחלקו בביאור טעמו של רבן גמליאל הסובר ש"אין גט אחר גט ולא מאמר אחר מאמר".
* בברייתא מבואר באיזה אופן אמר רבן גמליאל ש"אין גט אחר גט" ובאיזה אופן אמר ש"אין מאמר אחר מאמר".
* לדעת שמואל: אם נפלו לפניו שתי יבמות ונתן גט לאחת מהן ואחר כך חלץ לה - לא נפטרה צרתה. (והגמרא מבארת שלא קשה עליו מהמובא בברייתא).

דף נא עמוד ב
* לדעת רבה בר רב הונא בשם רב: חליצה פסולה (היינו: חליצה שנעשתה לאחר גט או מאמר) - צריכה לחזור על כל האחין (כל האחים צריכים לחלוץ). (והגמרא מבארת שלא קשה עליו מהמובא בברייתא).
* רבן גמליאל, בית שמאי, רבי שמעון, בן עזאי, רבי נחמיה - כולם סוברים ש'מאמר' קונה קנין חשוב ומשמעותי.