יבמות דף נג

דף נג עמוד א
* בן עזאי חולק על המשנה (שבתחילת הפרק) וסובר ש"אין מאמר אחר מאמר בשתי יבמות ויבם אחד".
* לדעת שמואל: "חלץ לבעלת מאמר לא נפטרה צרתה", והגמרא מסיקה שאין הוכחה מהמשנה בתחילת הפרק לדעתו זו.
* לדעת רבה בר רב הונא: חליצה פסולה (היינו: חליצה שנעשתה לאחר גט או מאמר) - צריכה לחזור על כל האחין (כל האחים צריכים לחלוץ), והגמרא מסיקה שאין הוכחה מהמשנה בתחילת הפרק לדעתו זו.

דף נג עמוד ב
* בברייתא מובאת דעה שלישית (בנוסף לשתי הדעות שבמשנה בתחילת הפרק) - לדעת אבא יוסי בן יוחנן איש ירושלים משום רבי מאיר: "אחת בעילה ואחת חליצה: בתחלה - אין אחריה כלום (אין מאמר וגט תופסים אחריהם), באמצע ובסוף - יש אחריה כלום". (והגמרא מבארת במה נחלקו שלוש הדעות).
* המשנה הראשונה בפרק שישי, המתחיל בעמוד זה, מבארת כיצד קונה יבם את יבמתו בביאה.
* הבא על יבמתו - גם אם היה (הוא ו/או היא) בשוגג או לשם זנות או באונס, הייבום התבצע וקנה אותה.