יבמות דף נד

דף נד עמוד א
* נפל מן הגג ונתקע - חייב בארבעה דברים, וביבמתו לא קנה.
* הגמרא מבררת את המקור לכך שביאה בשוגג, במזיד או באונס קונה ביבמה.
* עדיף (מצוה) לייבם מאשר לחלוץ.
* ניתן לייבם רק באמצעות ביאה ולא באמצעות כסף או שטר.
* הבא על יבמתו כשהוא ישן - לא קנאה (בניגוד למתנמנם).
* הגמרא מבררת מה המקור לכך שהעראה נחשבת כגמר ביאה (בכל העריות).

דף נד עמוד ב
* "כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו הנפשות העושות" - הוקשו כל העריות כולן לנדה, מה נדה בהעראה אף כל העריות בהעראה.
* הגמרא מבררת לאיזה עניין השוותה התורה אשת אח לנדה.
* הגמרא מבררת לשם מה כתבה התורה העראה באחות אב ואחות אם.
* המערה בזכור, המערה בבהמה - חייב. (והגמרא מביאה את המקורות לדינים אלו).