יבמות דף נז

דף נז עמוד א
* פצוע דכא כהן שנשא בת גרים - מהו שיאכילנה בתרומה (כדין אשת כהן)?
- רבי יוחנן שאל שאלה זו את רבי אושעיא והוא לא ידע להשיב עליה ולכן שתק.
- לדעת רבי יהודה: לא אוכלת בתרומה.
- לדעת רבי יוסי: כן אוכלת בתרומה.
- לדעת רבי אליעזר בן יעקב: הגמרא מוכיחה שכן אוכלת בתרומה.

דף נז עמוד ב
* לדעת רב: 'יש חופה לפסולות' (כהן גדול שהכניס אלמנה בת כהן לחופה ולא בא עליה, ואף לא קידש אותה לפני כן - למרות זאת, פסלה מתרומת בית אביה), ושמואל חולק. (ומודה רב לשמואל בתינוקת פחותה מבת שלוש שנים ויום אחד).
* בת שלוש שנים ויום אחד - מתקדשת בביאה, ואם בא עליה יבם קנאה, וחייבים עליה משום אשת איש, ומטמאה את בועלה לטמא משכב תחתון כעליון, נשאת לכהן אוכלת בתרומה, בא עליה אחד מכל הפסולים פסלה.