יבמות דף נח

דף נח עמוד א
* לדעת רמי בר חמא: ישנה מחלוקת תנאים אם 'יש חופה לפסולות'. (והגמרא דוחה את דבריו).
* לדעת רב ששת: 'יש חופה לפסולות', והוא ניסה להביא לכך ראיה ממשנה במסכת סוטה (אך הראיה נדחתה על ידי האמוראים).
* ארוסה ושומרת יבם - לא שותות מים המאררים ולא נוטלות כתובה (אם קינא לה ונסתרה).

דף נח עמוד ב
* אין מקנין לה לארוסה להשקותה כשהיא ארוסה, אבל מקנין אותה להשקותה כשהיא נשואה.
* (כהן) העושה מאמר ביבמתו (הכהנת) - אוכלת בתרומה של בית אביה; אם יש לו אח חלל - לא אוכלת בתרומה.
* אם נתן היבם הכהן ליבמה הכהנת גט - לדעת רבי יוחנן: אוכלת בתרומה, וריש לקיש חולק.