יבמות דף נט

דף נט עמוד א
* כהן גדול שקידש את הקטנה ונעשתה בוגרת בהיותה ארוסה לו לפני שנשאה - רבי חייא בר יוסף מתלבט אם מותר לו לשאת אותה.
* לכהן גדול אסור לשאת אלמנה - בין אלמנה מן האירוסין, בין אלמנה מן הנישואין. (ובגמרא מבואר המקור לדין זה).
* יש מחלוקת תנאים אם לכהן גדול מותר להתחתן עם 'בוגרת' (כיון שכלו בתוליה), ואם אשה שנבעלה שלא כדרכה פסולה לכהן גדול.
* לדעת רב: גם מי שנבעלה שלא כדרכה, אסורה לכהן גדול. (והגמרא בעמוד הבא מבארת למסקנה שרב דיבר בממאנת).

דף נט עמוד ב
* לדעת רבי אלעזר: פנוי הבא על הפנויה שלא לשם אישות - עשאה זונה.
* נבעלה לבהמה - כשרה לכהונה (כי 'אין זנות לבהמה').
* אסור לכהן גדול לשאת אנוסת עצמו ומפותת עצמו, ואם נשא - נשוי (ולדעת רב הונא בשם רב: חייב לגרשה).