יבמות דף ס

דף ס עמוד א
* כהן גדול שנשא אנוסת/מפותת חברו - לדעת רבי אליעזר בן יעקב: הולד שנולד להם הוא 'חלל', וכך פסק רב (לפי הלישנא הראשונה), וחכמים חולקים ולדעתם הולד כשר. (והגמרא מבררת את טעם המחלוקת).
* אם בא כהן על אשתו נדה - אין הולד חלל.
* יש מחלוקת אם מותר לכהן הדיוט להיטמא לאחותו שהיתה ארוסה ומתה. (והגמרא מבררת את טעם המחלוקת).
* לדעת רבי שמעון: אסור לכהן הדיוט להיטמא לאחותו שהיתה מוכת עץ ומתה.

דף ס עמוד ב
* לדעת רבי שמעון בן יוחי: גיורת פחותה מבת שלש שנים ויום אחד כשירה לכהונה, וחכמים חולקים.
* "וימצאו מיושבי יבש גלעד ארבע מאות נערה בתולה" - כיצד ידעו? אמר רב כהנא: הושיבום על פי חבית של יין, בעולה ריחה נודף, בתולה אין ריחה נודף.