יבמות דף סא

דף סא עמוד א
* לדעת רבי שמעון בר יוחאי: קברי עובדי כוכבים לא מטמאים באוהל. ("אתם קרויין אדם, ואין העובדי כוכבים קרויין אדם").
* אירס את האלמנה ונתמנה להיות כהן גדול - מותר לו לשאת אותה לאשה (ובברייתא מובא המקור לדין זה).
* שלושה קבים של דינרים הכניסה לו מרתא בת בייתוס לינאי המלך עד שמינה את יהושע בן גמלא (בעלה) להיות כהן גדול.
* כהן גדול שמת אחיו שהיה מאורס או נשוי - מותר לכהן הגדול לחלוץ לאלמנת אחיו אך לא לייבם. (ובגמרא מבואר המקור לדין זה).
* נחלקו התנאים אם מותר לשאת אילונית.

דף סא עמוד ב
* לדעת רבי אליעזר אסור לכהן לשאת את הקטנה - בגמרא מובאות חמש דעות כיצד לבאר את דבריו ואת טעמו.
* בברייתא מובאות שש דעות חלוקות מי היא שהתורה כינתה אותה "זונה".
* "לא יבטל אדם מפריה ורביה אלא אם כן יש לו בנים" - לדעת בית שמאי: הכוונה היא לשני זכרים, ולדעת בית הלל: הכוונה היא לזכר ונקבה. (והגמרא מבררת את טעמיהם).
* לדעת שמואל: אע"פ שיש לו לאדם כמה בנים, אסור לעמוד בלא אשה, שנאמר "לא טוב היות האדם לבדו".