יבמות דף סב

דף סב עמוד א
* שלושה דברים (מפורטים בגמרא) עשה משה מדעתו, והסכימה דעתו לדעת המקום.
* בברייתא מובא שרבי נתן סובר שלדעת בית שמאי לא יבטל אדם מפריה ורביה אלא אם כן יש לו שני זכרים ושתי נקבות, ובברייתא נוספת מובא שרבי נתן סובר שלדעת בית הלל החובה היא או זכר או נקבה.
* היו לו בנים בהיותו עובד כוכבים ונתגייר - נחלקו האמוראים אם קיים בכך מצות פרו ורבו או לא.
* היו לו בנים ומתו - נחלקו האמוראים אם קיים בכך מצות פרו ורבו או לא.
* אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוף.

דף סב עמוד ב
* בני בנים הרי הם כבנים. (והגמרא מבררת את המקור לכך).
* רבי יהושע חולק על המשנה (שבדף הקודם) וסובר שאף שכבר קיים מצות פריה ורביה יש לו חיוב ללדת ילדים נוספים.
* למד תורה בילדותו - ילמד תורה בזקנותו, היו לו תלמידים בילדותו - יהיו לו תלמידים בזקנותו.
* שתים עשרה אלף זוגות תלמידים היו לו לרבי עקיבא, וכולן מתו בפרק אחד (מפסח ועד עצרת) מפני שלא נהגו כבוד זה לזה.
* כל אדם שאין לו אשה - שרוי בלא שמחה, ברכה וטובה / בלא תורה וחומה / בלא שלום.
* כל היודע באשתו שהיא יראת שמים ואינו פוקדה - נקרא חוטא.
* חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שהוא יוצא לדרך.
* האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו והמדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה והמשיאן סמוך לפירקן - עליו הכתוב אומר "וידעת כי שלום אהלך".