יבמות דף סג

דף סג עמוד א
* בעמוד זה מובאות כמה מימרות של רבי אלעזר.
* כל אדם שאין לו אשה - אינו אדם; כל אדם שאין לו קרקע - אינו אדם.
* "אעשה לו עזר כנגדו" - זכה עוזרתו, לא זכה כנגדו.
* הגמרא מביאה כמה מימרות על כך שעבודת הקרקע היא עבודה פחותה.
* כל העוסק בבנין - מתמסכן (נעשה עני ומסכן).
* אם תרצה לקנות קרקע - אל תמתין בדבר, אך לעומת זאת, לפני שתישא אשה - תבדוק במתינות אם מעשיה טובים.
* "נחית דרגא נסיב איתתא" - רד מדרגה אחת ממדרגתך ושא אשה, היינו: תישא אשה שהיא פחותה ממך (לא תקח אשה חשובה ממך שמא לא תתקבל עליה).
* אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל (ליראם כדי שיחזרו בתשובה).

דף סג עמוד ב
* דיינו שמגדלות (הנשים) בנינו ומצילות אותנו מן החטא.
* אין אדם מוצא קורת רוח אלא מאשתו ראשונה.
* כיון שנשא אדם אשה - עוונותיו מתפקקין (נסתמין).
* בארץ ישראל כאשר אדם נשא אשה היו שואלים אותו: מצא או מוצא?
* אשה רעה מצוה לגרשה.
* קשה אשה רעה כיום סגריר.
* כתוב בספר בן סירא: אשה טובה - מתנה טובה, אשה רעה - צרעת לבעלה, אשה יפה - אשרי בעלה מספר ימיו כפלים.
* בן עזאי לא נשא אשה ותירץ זאת כך: "מה אעשה שנפשי חשקה בתורה, אפשר לעולם שיתקיים על ידי אחרים".
* כל מי שאין עוסק בפריה ורביה - כאילו שופך דמים / ממעט הדמות (צלם אלוהים).