יבמות דף סד

דף סד עמוד א
* מי שלא עוסק בפריה ורביה - חייב מיתה / גורם לשכינה שתסתלק מישראל.
* נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה - אינו רשאי לבטל (אלא או יגרשנה או ישא אחרת עמה), והגמרא מבררת את המקור לכך.
* אם חלה הוא או שחלתה היא או שהיו שניהם חבושים בבית האסורים - אין עולין לו מן המנין של העשר שנים.
* אברהם ויצחק היו עקורים.
* אינה דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע.
* מפני מה היו אבותינו עקורים? - מפני שהקב"ה מתאווה לתפילתן של צדיקים.
* תפילתן של צדיקים מהפכת מידותיו של הקב"ה ממידת רגזנות למדת רחמנות (ולכן נמשלה תפילתן של צדיקים כעתר שמהפך את התבואה ממקום למקום).
* אברהם ושרה טומטמין היו.

דף סד עמוד ב
* שרה אמנו אילונית היתה.
* בראש השנה נפקדו שרה רחל וחנה.
* כמה אמוראים ושישים אנשים נעשו עקרים מחמת שיעורו של רב הונא - שהיה מאריך בשיעורו וכשהוצרכו למי רגלים העמידו עצמם שלא לצאת באמצע השיעור ולכן נעשו עקרים.
* רבי ורשב"ג נחלקו האם אחרי פעמיים או אחרי שלוש פעמים נחשב דבר מסויים החוזר על עצמו ל'חזקה' (ורב יוסף פסק שבנישואין ומלקויות הלכה כרבי [פעמיים] ובווסתות ושור המועד הלכה כרבן שמעון בן גמליאל [שלוש פעמים]).