יבמות דף קיז

דף קיז עמוד א
* אשה שנתייבמה ליבם על פי עצמה (שאמרה: "מת בעלי") - יבמה נכנס לנחלת אחיו המת (בהתבסס על עדותה).
* באה האשה לבית דין ואמרה "מת בעלי התירוני להינשא" - מתירים אותה להינשא ונותנים לה כתובתה, "תנו לי כתובתי" - אף להינשא אין מתירים אותה.
* הכל נאמנים להעיד לאשה שמת בעלה ומותרת להינשא לאחר, חוץ מחמותה ובת חמותה וצרתה ויבמתה ובת בעלה. (והגמרא מסתפקת לגבי בת חמיה).
* רבי יהודה דורש את הפסוק "כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם" לעניין דברי תורה (רש"י בביאור אחד- שאם רבו מסביר לו פנים הוא מחכים, ולהיפך).

דף קיז עמוד ב
* הגמרא מסתפקת לגבי "חמותה הבאה לאחר מיכן" אם נאמנת להעיד לאשה שמת בעלה.
* כל מקום שהאמינה תורה לעד אחד - עדותו נחשבת כשני עדים.
* לדעת רבי נחמיה: כל מקום שהאמינה תורה לעד אחד - אף פסולי עדות נאמנים ולכן עליך ללכת אחר רוב דעות (ואין עליך לבדוק אם כשרים אם פסולים).
* שתי נשים הנשואות לאיש אחד, ובאו ממדינת הים, אחת אומרת מת ואחת אומרת לא מת - זו שאומרת מת תינשא ותיטול כתובתה, וזו שאומרת לא מת לא תינשא ולא תיטול כתובתה. (ונחלקו האמוראים בעמוד הבא אם רבי מאיר חולק על כך וסובר שהרי אלו לא ינשאו או לא).