יבמות דף קיח

דף קיח עמוד א
* שתי נשים הנשואות לאיש אחד ובאו ממדינת הים ואמרה אחת מהן שמת בעלה - היא ורק היא מותרת להינשא, אף אם האשה השניה טוענת שהוא לא מת או שהיא שותקת.
* האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים ובאה ואמרה שמת בעלה - לא נאמנת לגבי צרתה, ואם צרתה היא בת ישראל הנשואה לכהן תמשיך לאכול בתרומה לדעת רבי טרפון (ורבי עקיבא חולק) והלכה כמותו.

דף קיח עמוד ב
* קידש (בביאה) אחת מחמש נשים ואין יודע אי זו קידש, כל אחת אומרת "אותי קידש" - נותן גט לכל אחת ואחת ומניח כתובה ביניהן ומסתלק לדעת רבי טרפון, אך רבי עקיבא סובר שעליו לתת כתובה לכל אחת ואחת.
* המזכה גט לאשתו על ידי אדם שלישי כדי שלא תזדקק ליבום אחרי מותו (במקרה שאין לו בנים ויש לו אח) ואח"כ מת - חולצת ולא מתייבמת.
* אשה שיש לה קטטה עם בעלה - למרות זאת היא מעדיפה להיות נשואה לו (בגלל רווחים שונים שיש לאשה נשואה), ולכן אם זיכה גט לאשתו על ידי אדם שלישי במקום שיש ביניהם קטטה, אינה מגורשת.