משנת התלמוד

הרה"ג ר' נחום מנשה ויספיש שליט"א

הקבצים המותקנים באתר הינם באדיבות המחבר הרה"ג ר' נחום מנשה ויספיש שליט"א, לעי"נ אמו"ר ר' יהודה אריה ליב בן הצדיק רבי שלמה זלמן זצ"ל.
טל: 0527612300, פקס 072-2114828, מייל [email protected].
ניתן הרשות לכל אדם ללמוד בהם ואף להעתיקם ולהעבירם לכל לומד בחינם וללא תשלום. והם בבחינת "וצידקתו עומדת לעד" זהו הקונה ספרים ומשאילן לאחרים.
ניתן להשיג אצל המחבר ספרים כרוכים רק על מסכתות: בבא קמא, בבא מציעא, גיטין, קידושין, ביצה, סוכה, מכות, מגילה, [שאר הספרים אזלו].
כמו כן ניתן להשיג שאר ספרי המחבר: 1. משנת הברכה. 2. משנת השולחן על כל הלכות טהרה הכולל גם סיכומי סוגיות ממסכת נדה. 3. משנת זכויות היוצר. על הלכות העתקת ספרים קלטות CD תוכנות וכו'. 4. כמו כן ניתן להשיג במייל גם את כל הספרים שאזלו בPDF או בקובץ וורד גם את משנת המידות ואת משנת דיני שביעית.