סקר
כמה לומדי דף יומי יש במשפחתך הקרובה?


 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד


רש"י

אף לחולדה. שהיא קטנה הימנו יש דרוסה וכ''ש לחתול: אף לחתול. שהוא גדול אין דרוסה וכ''ש לחולדה ולקמיה מתרצינן לה: באימרי רברבי. בבהמה דקה ס''ל אין דרוסה לחתול כדאמר רב לעיל (דף נב:) בבהמה מן הזאב ולמעלה: בגדיים וטלאים. דקים מאד: שאר עופות טמאים. חוץ מן הגס והנץ: והא אנן תנן ודרוסת הנץ בעוף הדק. מכלל דשאר עופות אפילו בעוף הדק לא: בדרברבי מיניה. ואפ''ה עוף הדק הוא: בית היני. שם מקום: ביד. שהכהו בידו: רגל. אחרונה: אבל שן לא. דאין ארס החיה בשיניה: שלא מדעת. דכיון דשלא מדעת נפל כגון מן הגג על הבהמה אע''פ שנתקעה צפרנו בגבה אין משליך בה ארס: לאחר מיתה. קס''ד שמת הארי ואחר כך נפל על הבהמה: דדריס מחיים. ולא הספיק לשלוף צפורנו ממנה עד שפסקו את ידו ומיתה דקאמר מיתת האבר שנחתך: דשליף. כשחולץ ומוציא צפרנו מגבה: ונמצאת צפורן. תלושה בגב: רוב אריות דורסין. כלומר אע''פ שרוב אריות דורסין וקים לן שכל הדורס אין לך אחד בהן שתשמט צפרנו: נתחכך. השור וצפורן זו בכותל היתה: רב לטעמיה. לקמן: מקום צפורן. שלא נשמט ולא נמצא שם הצפורן אלא מקומה ומכתה ניכרת בשור: לחה. שהיה בה דם: עבידא דמשתמטא. ושמא דרס: בדרא דסיחופיה. שעומדות בגב השור כסדר שהן סדורות ביד הארי: אימר כלבא. והא אמרינן אין דרוסה לכלב דאין לו ארס: על. ארי בינייהו וישב שם: שלמא שוי. עשה שלום עמהם כדרך כמה חיות שנעשות תרבות וגדלות עם בני אדם ובהמות ואין מזיקין: נח ריתחיה. בהני ולא חיישינן לדריסה באחריני: מעואי. נוהם: מקרקרין. גועות דלשון צעקת ארי לחוד ולשון צעקת כל בהמה לחוד כמו בלשון עברית נוהם לארי וגועה לשור וערוג לאיל וצהל לסוס וצפצוף לעופות וחרץ לכלב:

תוספות

יש דרוסה לחתול או לאו כו'. הרב ר' יצחק בר''מ מפרש דכל הנך בעיות הוי בכמה זימנין דפעם ראשונה היה עוסק בעופות ושאלו אם יש דרוסה לחתול והשיב לו רב אפילו לחולדה יש דרוסה ושוב היה עוסק באימרי רברבי ושאלו אם יש דרוסה לחולדה אם לאו והשיב לו אפילו לחתול אין דרוסה ושוב היה עוסק בגדיים וטלאים ושאלו חולדה וחתול יש להם דרוסה או לא וא''ל לחתול יש דרוסה ולא לחולדה וכן היה מפרש ההיא עובדא דשבת פ' תולין (דף קלח. ושם ד''ה בעא) גבי כילה מהו אמר לו אף מטה אסורה מטה מהו א''ל אף כילה מותרת כילה ומטה מהו א''ל כילה אסורה ומטה מותרת ולא קשיא כו' ועוד י''ל דכל הנך הוו בפעם אחת בתחלה שאלו יש דרוסה לחתול או לאו א''ל אתה שואל סתם יש דבר שאף לחולדה יש דרוסה והדר בעי מיניה אם לחולדה יש דרוסה בכל מקום וא''ל אף לחתול פעמים שאין דרוסה והדר בעי מיניה כיון דזה וזה פעמים יש דרוסה ופעמים שאין דרוסה שוים הן או לאו אמר לו יש דבר דלחתול יש דרוסה ולחולדה אין דרוסה וכענין זה יש לפרש ההיא דשבת: שאר עופות טמאים יש להן דרוסה או אין להן דרוסה. הך דרוסה היינו דשדי זיהריה כי שליף ואין זה כי ההיא דלקמן (נט.) דכל עוף הדורס טמא דהוי מסימני טומאה ולא מבעיא ליה הכא אלא בעופות טמאין אבל פשיטא דאין דרוסה לטהורים: ובא מעשה ... לפני חכמים ואמרו יש דרוסה. וא''ת ולישני ליה דהכא רחל קטנה היתה ורב כהנא איירי באימרי רברבי וי''ל דא''כ מאי איריא דנקט רב כהנא שועל אפילו חתול נמי: ובא מעשה לפני חכמים ואמרו אין דרוסה. וא''ת ולישני ליה דהכא רחל גדולה היתה וכן משמע מדלא נקט טלה וי''ל דא''כ לא הוה רב דימי משמיענו שום חדוש בהאי מעשה דאפילו לחתול אין דרוסה ברברבי: קא משמע לן דבהדי דשליף שדי זיהריה. יש שטועין להתיר לשחוט כשהנץ שוכב ע''ג העוף ולא הסיר רגליו עדיין דאכתי לא שליף ולא שדי ביה זיהריה ואסור לעשות כן דכשהנץ רודף אחר העוף ולוכדו מכהו כמה פעמים ברגליו ודריס ושליף כמה זימנין: רוב אריות דורסים. וא''ת אפילו אם תמצא לומר דצפורן זה מחמת חיכוך אתא מ''מ אפילו בשאר שוורים שאין בהם צפורן היה לנו לחוש כיון דרוב אריות שבין השוורים דורסין ובסמוך נמי דקאמר אביי אבל מקום צפורן חיישינן למה לי מקום צפורן כלל ואומר ר''ת דהכי פירושו רוב אריות דורסין כלומר ראויין לדרוס שהן בריאים ודורסים ומעוטן חולין ואין דורסים ורוב אריות הדורסים שהם בריאים אין צפורן נשמטת מהן וזו הואיל וצפורן יושבת לו על גבו מסתמא האי ארי חולה הוא ולא מחמת דרוסה בא צפורן זה לכאן אלא בכותל נתחכך והיה הארי שוכב אצל הכותל ומחמת שנתחכך השור בכותל וברגלו של ארי נשמטה ממנו הצפורן וישבה לו על גבו ופריך אדרבה אע''ג דרוב שוורים מתחככין מ''מ רוב שוורים אין מתחככין במקום שרגל ארי מונחת שם שתשב לו צפורן על גבו ויש לתלות הצפורן בדריסת הארי ואע''ג דרוב הבריאים הדורסים אין צפורן נשמטת ומסיק דאיכא למימר הכי והכי ורב לטעמיה דלא חיישינן לספק דרוסה דאוקמינן אחזקתה קמייתא בחזקת שלא נדרס: כל הדורס אין הצפורן נשמטת. האי כל לאו דוקא וכן כל המתחכך דבסמוך אלא כלומר רוב הדורסין רוב המתחכך:
הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
אדם סלומון
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר