סקר
איך הלימוד שלך בתקופת המלחמה בדרום?


 

פירוש שטיינזלץ

וקורין (וקוראים) בתורה בשבת שבעה קרואים, שדבר זה אפשר לעשות רק בציבור, ויוצאין ומתפללים ביחידות. ר' יהושע בן קרחה אומר: לא שילכו אחר כך ויטיילו בשוק, אלא יושבין ודומין (דוממים, שותקים) באבלם.

ועוד אמרו: ואין אומרים שמועה (הלכה) ואגדה בבית האבל מפני שהן מביאות לשמחה. אמרו עליו על ר' חנניה בן גמליאל שהיה אומר שמועה ואגדה בבית האבל.

א תנו רבנן [שנו חכמים]: אבל, שבת (שבוע) ראשונה של אבלו אינו יוצא מפתח ביתו, שניה — יוצא ואינו יושב בבית הכנסת במקומו, שלישית — יושב במקומו ואינו מדבר, רביעיתהרי הוא ככל אדם.

ר' יהודה אומר: לא הוצרכו לומר שבת ראשונה לא יצא מפתח ביתו, שאין כאן חידוש שהרי הכל נכנסין לביתו לנחמו. אלא, שניהאינו יוצא מפתח ביתו, שלישיתיוצא ואינו יושב במקומו, רביעיתיושב במקומו ואינו מדבר, חמישיתהרי הוא ככל אדם.

ב תנו רבנן [שנו חכמים]: כל שלשים יום שלאחר כל אבל אסורים לנישואין. ואם מתה אשתו — אסור לישא אשה אחרת עד שיעברו עליו שלשה רגלים מאז מותה. ר' יהודה אומר: רגל ראשון ושני — אסור, שלישי — מותר.

ואם אין לו בנים — מותר לישא אשה אחרת לאלתר (מיד) משום ביטול פריה ורביה, שהרי מצוה עליו לשאת אשה. וכן אם הניחה לו אשתו בנים קטנים — מותר לישא לאלתר מפני פרנסתן של הילדים, שיהיה מי שידאג להם.

ומספרים: מעשה שמתה אשתו של יוסף הכהן, ואמר לאחותה בבית הקברות: לכי ופרנסי את בני אחותך, כלומר, רמז לה באותו יום שרוצה לשאת אותה מיד. ומוסיפים: ואף על פי כן שנשאה מיד לא בא עליה אלא לזמן מרובה. ושואלים: מאי [מה פירוש] לזמן מרובה בענין זה? אמר רב פפא: רק לאחר שלשים יום.

ג תנו רבנן [שנו חכמים]: כל שלשים יום של אבל אסורים לגיהוץ, אחד כלים (בגדים) חדשים ואחד כלים ישנים היוצאין מתוך המכבש אסור ללבשם, שכיון שגוהצו ויושרו היטב הריהם כחדשים. ואילו רבי אומר: לא אסרו אלא כלים חדשים בלבד. ר' אלעזר בר' שמעון אומר: לא אסרו אלא כלים חדשים לבנים בלבד.

ומספרים: אביי נפיק [יצא] בזמן אבלו בגרדא דסרבלא [בבגד לבן ישן] ונהג כדעת רבי. ואילו רבא נפיק [יצא] בחימוצתא רומיתא סומקתא חדתי [בחלוק רומי אדום חדש] שנהג כדעת ר' אלעזר בר' שמעון.

ד שנינו במשנה: מפני שאמרו שבת עולה לענין ימי אבילות ואינה מפסקת. ואומרים, שבענין אבילות בשבת נחלקו המנהגים בין בני יהודה ובני גלילא [הגליל]. הני אמרי [אלו אומרים]:

Talmud - Bavli - The William Davidson digital edition of the Koren No=C3=A9 Talmud
with commentary by Rabbi Adin Steinsaltz Even-Israel (CC-BY-NC 4.0)
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר