סקר
איך הלימוד שלך בתקופת המלחמה בדרום?


 

פירוש שטיינזלץ

א גמרא ומבררים את האמור במשנתנו, מאי [מה] פירוש "איצטרובלין"? הוא הצמח הקרוי תורניתא. ורמינהו [ומשליכים, מקשים מברייתא] ששנינו בה: הוסיפו עליהן לעניין איסור שביעית: אלכסין ואיצטרובלין, מוכססין ובנות שוח; ואי סלקא דעתך [ואם עולה על דעתך] לפרש שאיצטרובלין פירושו תורניתא, תורניתא מי איתא [האם יש] בה איסור בשביעית?

והתניא [והרי שנויה ברייתא], זה הכלל: כל שיש לו עיקר שיש לו שורשים — יש לו דין שביעית, וכל שאין לו עיקראין לו דין שביעית, ותורניתא זו אין לה שורשים! אלא אמר רב ספרא: תורניתא היא פירי דארזא [פירות הארז]. וכן כי אתא [כאשר בא] רבין מארץ ישראל אמר בשם ר' אלעזר: איצטרובלין הוא פירי דארזא [פירות הארז].

ומבררים את זיהוים של שאר הדברים ששנינו במשנה: "בנות שוח"אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן: תאיני חיוראתא [תאנים לבנות]. "ופטוטרות"אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן: אין הכוונה למין נוסף, אלא לומר שמיני הפירות שנאסרו במכירה בפטוטרותיהן שנו שהם אסורים, כאשר הם נמכרים עם העוקצים שלהם, ולא כאשר הם קצוצים.

"לבונה"אמר ר' יצחק אמר ר' שמעון בן לקיש: הכוונה היא דווקא ללבונה זכה, שבה משתמשים לשם קטורת לעבודה זרה. תנא [שנה החכם]: ומכולן מכל המינים האסורים מוכרין להן חבילה, כמות גדולה, שהיא בוודאי מיועדת לסחורה ולא להקרבה. וכמה הוא משקלה של חבילה? פירש ר' יהודה בן בתירא: אין חבילה פחותה ממשקל שלשה מנין.

ושואלים: וליחוש דלמא אזיל ומזבין לאחריני ומקטרי [ונחשוש שמא הולך קונה זה ומוכר לאחרים, והם מקטירים]! אמר אביי: בוודאי הדבר ייתכן, אלא שעל האיסור של "לפני עיור לא תתן מכשול" (ויקרא יט, יד) מפקדינן [מצווים אנו], שלא לגרום להם לעבוד עבודה זרה על ידינו, אלפני דלפני לא מפקדינן [על "לפני" של "לפני", אין אנו מצווים].

ב שנינו במשנה: ותרנגול לבן אסור למכור לגוי. אמר ר' יונה אמר ר' זירא אמר רב זביד, ואיכא דמתני [ויש ששונים] רק אמר ר' יונה אמר ר' זירא: אם הקונה אומר סתם "תרנגול למי", כלומר, למי יש תרנגול למכירה — מותר למכור לו גם תרנגול לבן, משום שנראה שאינו מקפיד דווקא בלבן. אבל אם הוא שואל "תרנגול לבן למי"אסור למכור לו תרנגול לבן.

ומקשים על כך, תנן [שנינו במשנה], ר' יהודה אומר: מוכר הוא לו תרנגול לבן בין התרנגולין האחרים. ויש לשאול: היכי דמי [כיצד בדיוק מדובר]? אילימא דקאמר [אם תאמר שהוא אומר] "תרנגול לבן למי, תרנגול לבן למי", אם כן, אפילו תרנגול לבן בין התרנגוליןנמי [גם כן] לא ימכור, שהרי הודיע שרצונו בתרנגול לבן!

אלא לאו [האם לא] מדובר דקא אמר [שהוא אומר] "תרנגול למי, תרנגול למי", ואפילו הכי [כך], לר' יהודה, אם מוכר תרנגול לבן זה בין התרנגוליןאין [כן] מותר, בפני עצמולא, ולתנא קמא לדעת התנא הראשון] שאוסר — אפילו בין התרנגולין נמי [גם כן] לא ימכור לו!

אמר רב נחמן בר יצחק: הכא במאי עסקינן [כאן במשנה במה אנו עוסקים]? לא כשמבקש תרנגול סתם, שאז מותר לתת לו לבן לדעת הכל, אלא כגון דאמר [שאומר] "מכור לי זה וזה", כלומר, שהיו בידי היהודי תרנגולים רבים, והוא מצביע על כמה מהם, וביניהם גם לבן.

תניא נמי הכי [שנויה ברייתא במפורש גם כן כך], אמר ר' יהודה: אימתי אסור? בזמן שאמר "מכור לי תרנגול זה לבן", שהזכיר שרצונו בתרנגול לבן, אבל אם אמר "מכור לי זה וזה"מותר. ומוסיפה הברייתא: ואפילו אמר רק "תרנגול זה", והצביע על תרנגול לבן, אם היה זה גוי שעשה משתה לבנו או שהיה לו חולה בתוך ביתומותר למכור לו, שניכר הדבר שקונה לשמחת בנו או לרפואת החולה.

אגב שהובאה ברייתא זו מקשים: והתניא [והרי שנינו במשנה]: גוי שעשה משתה לבנו, אינו אסור אלא אותו היום ואותו האיש בלבד. ומכאן נדייק: אותו היום ואותו האיש מיהא [על כל פנים] אסור! אמר רב יצחק בר רב משרשיא: בטווזיג

תנן [בסעודת רעות שנינו] שאיננו משתה חתונה, אלא סעודה של ידידות, ואין מקריבים בה קרבנות. ושבים לדון בדבריו של ר' זירא, שגוי המבקש תרנגול סתם מותר למכור לו לבן. ומקשים ממה ששנינו במשנה: ושאר כל הדברים, סתמן מותר, ופירושן אסור. ויש לברר: מאי [מה] בדיוק הכוונה ב"סתמן" ומאי [ומה] הכוונה ב"פירושן"? אילימא [אם תאמר]: סתמא [סתם]דקאמר חיטי חוורתא [שהוא אומר שרוצה חיטים לבנות], פירושןדקאמר [שהוא אומר] שהוא צריך אותן לעבודה זרה,

Talmud - Bavli - The William Davidson digital edition of the Koren No=C3=A9 Talmud
with commentary by Rabbi Adin Steinsaltz Even-Israel (CC-BY-NC 4.0)
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר