נזיר דף ז

דף ז עמוד א
* "חודשים מחשבין לשנים ולא ימים לשנים" (לפי תוס' הכוונה היא שמשלימים את השנה בהוספת חודשים [אדר ב'] ולא בהוספת ימים).
* אמר "הריני נזיר מכאן ועד סוף העולם" - הרי הוא נזיר שלושים יום, כי כוונתו היתה שהנזירות קשה עליו כאילו נדר שתחול מכאן ועד סוף העולם.
* "הריני נזיר ויום אחד / הריני נזיר ושעה אחת / הריני נזיר אחת ומחצה" - במשנה מובא, שהאומר אחת מלשונות אלו, הרי הוא כמי שקיבל עליו שתי נזירויות, ובגמרא מבואר מדוע המשנה נקטה שלוש דוגמאות.

דף ז עמוד ב
* האומר "הריני נזיר שלושים יום ושעה אחת" - נזיר שלושים ואחד יום, שאין נזירות לשעות.
* האומר "הריני נזיר שלושים יום ויום אחד" - הרי הוא כמי שקיבל עליו שתי נזירויות, מכיון שהוסיף לומר תיבת "יום" מיותרת הרי שכוונתו היתה לקבל עוד נזירות. (כך דעת רב וכשיטת רבי עקיבא).