נזיר דף יד

דף יד עמוד א
* האומר "הריני נזיר לאחר עשרים יום, ומעכשיו הריני נזיר מאה יום" - מונה מיד עשרים יום לנזירות הראשונה של 'מאה יום', ואח"כ מונה שלושים יום לנזירות של 'לאחר עשרים יום', ואח"כ מונה שמונים יום כדי להשלים את הנזירות של 'מאה יום'.
* האומר "הריני נזיר כשיהיה לי בן ונזיר" ונטמא בימי נזירות בנו - נחלקו האמוראים אם סותר גם את ימי הנזירות שלו שמנה כבר.

דף יד עמוד ב
* נזיר שנהיה מצורע באמצע נזירותו ונטמא בימי צרעתו - נחלקו האמוראים אם סותר את ימי הנזירות.
* "נטמא ביום גידול שער" - נחלקו האמוראים אם סותר את ימי הנזירות.
* נזיר שהביא קרבנותיו בסיום נזירותו ולאחר זריקת הדם נטמא - אין לו תקנה לגלח בטהרה אלא מגלח בטומאה (לדעת חכמים, לפי רב חסדא).
* נזיר שסיים את ימי נזירותו ועדיין לא הביא קרבנות - לדעת רבי יוסי ברבי חנינא לוקה אם נטמא במזיד, אך לא לוקה אם גילח או שתה יין במזיד [הגמרא בעמוד הבא מקשה עליו מברייתא האומרת שלוקה בכל המקרים].