נזיר דף טו

דף טו עמוד א
* נזיר שסיים את ימי נזירותו ועדיין לא הביא קרבנות - מובא בברייתא שאסור לגלח ולשתות יין ולטמא למתים ואם גילח ושתה יין ונטמא למתים הרי זה סופג את הארבעים (וקשה מכך על רבי יוסי ברבי חנינא שבעמוד הקודם).
* האומר "הריני נזיר לכשיהא לי בן ונזיר מאה יום" ונולד לו בן ביום השבעים - לדעת רב: יום זה עולה לו לכאן ולכאן (נחלקו הראשונים בביאור הענין), אך מהמשנה מוכח שלא כדעתו. (והגמרא מבררת עד סוף העמוד הבא כמו מי סובר רב).

דף טו עמוד ב
* לדעת אבא שאול: אם חל ערב הרגל ביום השביעי לאבילות - בטלה ממנו אבילות שלושים (ע"פ תוס').
* לדעת רבי אושעיא: רבי יוסי סובר שזב שרואה זיבה ביום השביעי לנקיים מטמא למפרע מדרבנן.