נזיר דף טז

דף טז עמוד א
* לשיטת רבי יוסי: אשה נהיית זבה גדולה - או כאשר שופעת דם שלושה ימים רצוף, או כאשר רואה דם שלושה ימים סמוך לשקיעת החמה.
* במשנה הראשונה של פרק שלישי, המתחיל בעמוד זה, מובא כי: מי שנזר שתי נזירויות - מגלח את הראשונה ביום שלושים ואחד ואת השניה ביום שישים ואחד, ואם גילח את הראשונה ביום שלושים מגלח את השניה ביום שישים ואם גילח ביום חמישים ותשע יצא (שיום של שלושים עולה לו מן המנין).

דף טז עמוד ב
* לדעת רבי אליעזר: הדין שנזיר שנטמא סותר את הימים הקודמים ומביא קרבן טומאה מתקיים רק אם יהיו לו לפחות שני ימים לסתור (ות"ק חולק).
* מי שנזר והוא בבית הקברות - לדעת רבי יוחנן: נזירות חלה עליו, ולדעת ריש לקיש: אין נזירות חלה עליו (בעמוד הבא מחלוקתם תבואר באופן אחר).
* רבי יוחנן מקשה שלוש קושיות על ריש לקיש (ממשנה וברייתות), וריש לקיש תירץ את שתי הקושיות הראשונות. [הקושיה השלישית מובאת בעמוד הבא].