גיטין דף מה

דף מה עמוד א
* המקדש את אחותו (והרי אדם יודע שאין קידושין אלו תופסים) - נחלקו רב ושמואל אם כוונתו היתה לתת את המעות בפיקדון או במתנה.
* "לאו עכברא גנב אלא חורא גנב" - לא העכבר הגונב את האוכל הוא הגנב אלא החור שבכותל שלתוכו הוא בורח וניצול מרודפיו הוא הגנב.
* "לא תסגיר עבד אל אדוניו אשר ינצל אליך מעם אדוניו" - 4 דעות מובאות בגמרא לבאר במי עוסק הפסוק.
* אין פודין את השבויין יתר על כדי דמיהן מפני תיקון העולם.

דף מה עמוד ב
* הסוגיה עוסקת בדין ספר תורה שנמצא או נכתב ע"י מין או גוי.
* מי שלא מחוייב להניח תפילין - איננו כשר לכתוב תפילין.
* למרות שבמשנה (בעמוד א) נאמר ש"אין לוקחין ספרים תפילין ומזוזות מן העובדי כוכבים יותר על כדי דמיהן", הברייתא מלמדת שמותר לקנות במחיר שגבוה במעט.