גיטין דף מז

דף מז עמוד א
* מסופר על ריש לקיש, שמכר עצמו לידי אומה שאוכלים בני אדם והצליח להערים ולהינצל מהם.
* מסופר על ריש לקיש, שכשנפטר השאיר אחריו מעט מאוד ירושה והצטער על כך שהשאיר אחריו ירושה.
* המוכר את שדהו לגוי - לוקח ומביא ממנו בכורים מפני תיקון העולם (שלא יהא רגיל למכור קרקע בא''י לגוי).
* האמוראים נחלקו אם יש קנין לגוי בארץ ישראל להפקיע מידי מעשר או לא.

דף מז עמוד ב
* המוכר שדהו לפירות (שיאכל הקונה פירות לכמה שנים ואח"כ תחזור הקרקע לבעליה) בזמן שאין היובל נוהג - נחלקו האמוראים אם הקונה קורא מקרא ביכורים כשמביא את הביכורים או לא.
* לדעת ר' יוסי בר חנינא, אם בעל הקרקע בצר את הפירות ושלח אותם בידי שליח ומת השליח בדרך - מביא בעל הקרקע את הפירות ולא קורא מקרא ביכורים.