גיטין דף מח

דף מח עמוד א
* המוכר שדהו בזמן שהיובל נוהג: ר' יוחנן סובר שמביא וקורא מקרא ביכורים, וריש לקיש סובר שמביא ואינו קורא (ושורש מחלוקתם הוא אם קנין פירות נחשב כקנין הגוף או לא).
* לדעת רב חסדא, ביובל הראשון בהיסטוריה לדברי הכל מביא וקורא.
* הגמרא דחתה את האפשרות לטעון שגם התנאים נחלקו במחלוקת זו של ר' יוחנן וריש לקיש.

דף מח עמוד ב
* הבעל צריך הרשאה מאשתו אם בא לדון עם מישהו על גוף הקרקע שלה.
* המשנה הפותחת את פרק חמישי מפרטת תקנות נוספות שתיקנו מפני תיקון העולם.
* רבי ישמעאל ורבי עקיבא נחלקו אם המזיק את חבירו משלם לפי "מיטב שדהו" של הניזק או של המזיק.