גיטין דף מט

דף מט עמוד א
* רבי ישמעאל מודה שאם למזיק יש קרקע עידית וזיבורית, והזיבורית שלו שווה פחות מהעידית של הניזק, אז משלם לו מהעידית שלו (של המזיק).
* לדעת ר''ש בן מנסיא, שור של הקדש שנגח לשור של הדיוט פטור, ושל הדיוט שנגח לשור של הקדש בין תם ובין מועד משלם נזק.

דף מט עמוד ב
* רבינא סובר שדין המשנה "הניזקין שמין להן בעידית" הוא מדין תורה ולא מתקנת חכמים, והמשנה שנקטה "מפני תיקון העולם" זה כדעת רבי שמעון שסובר שזה הטעם לדין התורה.
* לדעת רבי יהודה כתובת אשה דינה בזיבורית (גובה מהקרקע הזולה של הבעל) והטעם הוא מפני שיותר ממה שהאיש רוצה לישא האשה רוצה לינשא.