גיטין דף נא

דף נא עמוד א
* בעמוד הקודם נחלקו האמוראים מה הטעם לדין המשנה ש"אין מוציאין לאכילת פירות מנכסים משועבדים" (לפי שאין כתובין או לפי שאין קצובין) - הגמרא בעמוד שלנו מסיקה שזוהי למעשה מחלוקת תנאים.
* לדעת ר' יצחק האומר לחבירו "שני כיסין קשורין מצאת לי" והלה אומר "לא מצאתי אלא אחד" - נשבע, אך האומר "שני שוורים קשורין מצאת לי" והלה אומר "לא היה אלא אחד" - אינו נשבע.

דף נא עמוד ב
* אין נשבעין על טענת חרש שוטה וקטן .
* בגמרא מבואר מדוע "מודה במקצת הטענה ישבע".
* לדעת רבי אליעזר בן יעקב (ור' יצחק סובר כמותו) משיב אבידה, שיש למאבד טענת 'ברי' נגדו (אפילו אם זה לא 'ברי' גמור), צריך להשבע.