גיטין דף נג

דף נג עמוד א
* נחלקו האמוראים אם בחיובי קנס ניתן ללמוד דין דבר אחד מדין חבירו.
* לדעת חזקיה היזק שאינו ניכר נחשב להיזק, אך חכמים פטרו את המזיק בשוגג כדי שיודיע לניזק על הנזק שנעשה.
* לדעת רבי יוחנן היזק שאינו ניכר לא נחשב להיזק, אך חכמים חייבו את המזיק במזיד כדי שלא יהא כל אחד ואחד הולך ומטמא טהרותיו של חבירו ואומר פטור אני.

דף נג עמוד ב
* רב פפא הוכיח ממשנה בבא קמא כדעה הסוברת שהיזק שאינו ניכר לא נחשב להיזק.
* רבי מאיר קונס בדיני דרבנן את השוגג אך לא בדיני דאורייתא (חוץ ממנסך ושביעית), ורבי יהודה סובר בדיוק הפוך.