קידושין דף פ

דף פ עמוד א
* "אמר אישה שיצאת עמי למדינת הים הרי היא זו ואלו בניה אין צריך להביא ראיה (אם כרוכים אחריה)" - נחלקו ריש לקיש ורבי יוחנן אם דין זה אמור רק בנוגע לאכילת תרומה או אף לעניין יוחסין.
* לדעת רבי יוחנן: מלקים / סוקלים / שורפים בהתבסס על 'חזקה', אך לא שורפים תרומה טמאה בהתבסס רק על 'חזקה' (ולדעת ריש לקיש: כן שורפים).

דף פ עמוד ב
* אסור לאדם להתייחד עם שתי נשים, מפני שנשים דעתן קלות עליהן והן נוחות להתפתות לעבירה.
* בזמן שמתו של אדם לפניו - נחלקו חכמים ואבא שאול אם לבו נשבר ואין לו יצר הרע ולכן מותר לו להתייחד עם שתי נשים.
* לאישה אחת מותר להתייחד עם שני אנשים כשרים, אך אם הם פרוצים אסור אפילו אם הם עשרה.