קידושין דף פא

דף פא עמוד א
* לאישה מותר להתייחד עם שני אנשים בעיר אך לא בדרך.
* אדם שעבר על איסור ייחוד - מלקים אותו מכת מרדות (אך בייחוד עם אשת איש נחלקו האמוראים אם לא מלקים או שמלקים אך מכריזים שלא זינתה אלא רק התייחדה).
* מי שיוצאת עליו שמועה לא טובה שהוא עובר עבירות - מלקים אותו.
* אם בעלה של האישה שנתייחדה נמצא בעיר שהיא נמצאת בה או אם פתח פתוח במקום הייחוד לרשות הרבים - אין חוששים משום איסור ייחוד.
* הגמרא מביאה כמה מעשים שמהם ניתן ללמוד על כוחו של יצר הרע, שלולי סייעתא דשמיא מיוחדת היה בכוחו להכשיל אפילו אנשים גדולים.

דף פא עמוד ב
* "ולא ידע ואשם ונשא עונו" - כשהיה רבי עקיבא מגיע לפסוק זה היה בוכה (ואמר: ומה מי שנתכוין לאכול שומן ועלה בידו חלב אמרה תורה ולא ידע ואשם ונשא עונו, מי שנתכוין לאכול חלב ועלה בידו חלב על אחת כמה וכמה).
* לדעת רב: מתייחד אדם עם אחותו ודר עם אמו ועם בתו, אך לדעת שמואל: אסור להתייחד עם כל עריות שבתורה ואפילו עם בהמה. (וגם התנאים נחלקו בכך).
* רבא מפרט עם אלו שתי נשים כן מותר לאיש להתייחד.
* אין משתמשים באישה.