סנהדרין דף לב

דף לב עמוד א
* המשנה הראשונה בפרק רביעי, המתחיל בעמוד זה, מבארת הבדלים רבים בין דיני ממונות לבין דיני נפשות.
* במשנה נאמר ש"אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה ובחקירה" - והגמרא מקשה על כך מברייתא (וממשנה בשביעית) שמוכח שאין צריך דרישה וחקירה בדיני ממונות.
* מובאים 3 תירוצים של אמוראים (2 בעמוד הבא) לקושיה זו.

דף לב עמוד ב
* מובאים 2 תירוצים ליישב את הסתירה שבפסוק אחד נאמר "בצדק תשפוט עמיתך" ובפסוק אחר נאמר "צדק צדק תרדוף".
* "צדק צדק תרדוף" - הלך אחר בית דין יפה, אחר רבי אליעזר ללוד, אחר רבן יוחנן בן זכאי לברור חיל.
* בגמרא מובאים 6 דעות של אמוראים כיצד פותחים הדיינים את הדין בזכות.