סנהדרין דף לה

דף לה עמוד א
* כל תענית שמלינין בו את הצדקה (ולא מחלקים את הצדקה ביום התענית) - כאילו שופך דמים (ודוקא במקום בו רגילים לחלק לצדקה אוכל מוכן לאכילה).
* הגמרא מבארת מדוע אין דנים דיני נפשות בערב שבת ויו"ט (שמא ידונו אותו לחובה וצריך הלנת דין, ולא ניתן לגמור את הדין בשבת כי אסור להרוג אותו בשבת, ואסור להורגו במוצ"ש כי צריך דוקא ביום, ואסור להמתין מלהורגו יום נוסף משום עינוי דין).

דף לה עמוד ב
* ריש לקיש ניסה ללמוד בקל וחומר שקבורת מת מצוה תדחה שבת, ורבי יוחנן דחה זאת.
* מיתת בית דין אינה דוחה את השבת.
* אביי ניסה ללמוד שאין מיתת בית דין דוחה עבודה של קרבן ציבור (אלא רק של יחיד), ורבא (בעמוד הבא) דחה את דבריו.