סנהדרין דף לו

דף לו עמוד א
* בבית הדין של רבי, התחילו את כל המניינים (גם דיני ממונות) מן הצד (משום ענוותנותו של רבי).
* מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד, מימות רבי עד רב אשי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד.
* יכול הרב בעודו עוסק בדיני נפשות ללמד לתלמידו צדדי זכות וחובה, ולאחר מכן שניהם נמנים כשתי דעות לפסק הדין (במקרה שהתלמיד לא זקוק לטעמים ולסברות מרבו).

דף לו עמוד ב
* 10 דברים יש בין דיני ממונות לדיני נפשות, וכולם אין נוהגים בשור הנסקל (אלא דינו בדברים אלו כמו דיני ממונות) חוץ מהדין שצריך בית דין של עשרים ושלשה (שבזה שור הנסקל שוה למיתת אדם).
* אין מושיבין בסנהדרין זקן וסריס ומי שאין לו בנים, ר' יהודה מוסיף אף אכזרי (אך במסית אפשר).
* ממזר וגר כשרים לדון דיני ממונות.
* בית דין צריכים להיות נקיים מכל פגם ביחוס.