סנהדרין דף לח

דף לח עמוד א
* אין בן דוד בא עד שיכלו שני בתי אבות מישראל, ואלו הן: ראש גולה שבבבל ונשיא שבארץ ישראל.
* יין ניתן בשבעים אותיות וסוד ניתן בשבעים אותיות, נכנס יין יצא סוד.
* בברייתא מובאות 4 סיבות מדוע אדם יחידי נברא (סיבה אחת: שלא יהו הצדיקים אומרים אנו בני צדיק ורשעים אומרים אנו בני רשע).
* ב-3 דברים אדם משתנה מחבירו: בקול במראה ובדעת.
* בברייתא מובאות 4 סיבות מדוע אדם נברא בערב שבת (סיבה אחת: שאם תזוח דעתו עליו אומר לו יתוש קדמך במעשה בראשית).
*היה ר' מאיר אומר: אדם הראשון מכל העולם כולו הוצבר עפרו.

דף לח עמוד ב
* אדם הראשון - גופו מבבל וראשו מארץ ישראל ואבריו משאר ארצות עגבותיו מאקרא דאגמא.
* אדם הראשון - שעה ראשונה הוצבר עפרו שניה נעשה גולם שלישית נמתחו אבריו רביעית נזרקה בו נשמה חמישית עמד על רגליו ששית קרא שמות שביעית נזדווגה לו חוה שמינית עלו למטה שנים וירדו ארבעה תשיעית נצטווה שלא לאכול מן האילן עשירית סרח אחת עשרה נידון שתים עשרה נטרד והלך לו.
* אדם הראשון - מסוף העולם ועד סופו היה, כיון שסרח הניח הקדוש ברוך הוא ידו עליו ומיעטו.
* אדם הראשון - בלשון ארמי ספר.
* אדם הראשון - מין היה / מושך בערלתו היה / כופר בעיקר היה.
* דע מה שתשיב לאפיקורוס - דוקא באפיקורוס עובד כוכבים, אבל אפיקורוס ישראל לא (כי יכפור יותר).
* אין הקב"ה עושה דבר אא''כ נמלך בפמליא של מעלה (ולכן פסוקים רבים נאמרו בלשון רבים, לדוגמא: "נעשה אדם בצלמנו").
* אמר לו ר' אלעזר בן עזריא: עקיבא, מה לך אצל הגדה? כלך אצל נגעים ואהלות.