סנהדרין דף לט

דף לט עמוד א
* הגמרא בתחילת העמוד מביאה 4 ויכוחים של כופר עם רבן גמליאל.
* הגמרא בהמשך העמוד מביאה ויכוח של מכשף עם אמימר, ויכוח של קיסר עם רבי תנחום, ויכוח נוסף של כופר עם רבן גמליאל, 2 ויכוחים של מין עם רבי אבהו, ויכוח של מין עם רבי אבינא.
* אמר הקב"ה לישראל: זרעו שש והשמיטו שבע כדי שתדעו שהארץ שלי היא.

דף לט עמוד ב
* אין הקדוש ברוך הוא שמח במפלתן של רשעים.
* מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה לפני.
* גדול שנאמר בעובדיהו יותר ממה שנאמר באברהם.
* מפני מה זכה עובדיהו לנביאות (שהרי גר היה)? מפני שהחביא מאה נביאים במערה.
* הטעם שדוקא עובדיה נתנבא לאדום - רבי יצחק: אמר הקב"ה יבא עובדיהו הדר בין שני רשעים ולא למד ממעשיהם וינבא על עשו הרשע שדר בין שני צדיקים ולא למד ממעשיהם, משום רבי מאיר: עובדיה גר אדומי היה.