חולין דף קל

דף קל עמוד א
* פרק עשירי, המתחיל בעמוד זה, עוסק בדיני זרוע לחיים וקיבה ("מתנות").
* החידוש בתחילת המשנה הוא שזרוע לחיים וקיבה נוהגים בחולין אבל לא במוקדשין (ע"פ רש"י).
* במשנה ובגמרא מבואר מדוע לולי הלימוד מהפסוק ("אותם") היינו חושבים שזרוע לחים וקיבה נוהגים אף במוקדשין.

דף קל עמוד ב
* לדעת רב חסדא: המזיק מתנות כהונה או שאכלן פטור מלשלם, והמקור לכך הוא או מהמילה "זה" (שבפסוק "וזה יהיה משפט הכהנים"), או בגלל שזהו ממון שאין לו תובעים.
* אין נותנים מתנה לכהן עם הארץ.
* הגמרא מקשה כמה קושיות על רב חסדא (מברייתות וממשנה), ומתרצת.