חולין דף קלא

דף קלא עמוד א
* הגמרא ממשיכה להקשות כמה קושיות (מברייתות וממשנה) על רב חסדא, שאמר שהמזיק מתנות כהונה פטור מלשלם, ומתרצת.
* רב מסתפק אם הלויים חייבים לתת זרוע לחיים וקיבה, ולכן פטר את הלויים מלתת מתנות אלו.

דף קלא עמוד ב
* הגמרא (החל מהעמוד הקודם) מקשה כמה קושיות (מברייתות וממשנה) על רב, ובעקבות הקושיה האחרונה (שלא תורצה) מסיקה שיש בדין זה מחלוקת תנאים.
* הגמרא מכריעה להלכה כדעת רב וכדעת רב חסדא.
* לדעת עולא: כהנת זכאית לקבל את המתנות (זרוע לחיים וקיבה).