פסחים דף פו

דף פו עמוד א
* הגמרא מקשה מספר קושיות על רב, שאמר (בסוף העמוד הקודם) ש"גגין ועליות לא נתקדשו", ומתרצת.
* עליית בית קדשי הקדשים חמורה מבית קדשי הקדשים.
* המשנה היא כדעת רבי יהודה הסובר שהפסח נאכל בשתי חבורות אך היחיד לא אוכל את הפסח בשתי מקומות (ולא כדעת רבי שמעון החולק על כך).

דף פו עמוד ב
* לדעת רבי יהודה: יש אם למסורת, ולדעת רבי שמעון: יש אם למקרא.
* לכלה מותר להפוך את פניה כשהיא אוכלת, ודרכה בכך מפני שהיא מתביישת לאכול כשמסתכלים עליה.
* כל מה שיאמר לך בעל הבית - עשה.
* מסרבין לקטן ואין מסרבין לגדול.
* השותה כוסו בבת אחת הרי זה גרגרן, שנים דרך ארץ, שלשה מגסי הרוח.