פסחים דף פז

דף פז עמוד א
* פרק שמיני, המתחיל בעמוד זה, עוסק בתחילתו בענייני המינוי על קרבן פסח.
* אשה שרדופה ללכת לבית אביה - ברגל הראשון דעתה לאכול משל אביה ומרגל שני ואילך יש ספק ממי היא רוצה לאכול, אשה שאינה רדופה ללכת לבית אביה - מרגל שני ואילך ודאי דעתה לאכול משל בעלה, ורק ברגל הראשון יש ספק ממי דעתה לאכול.
* לדעת רבי יוחנן: "אני חומה" - זו תורה, "ושדי כמגדלות" - אלו תלמידי חכמים, לדעת רבא: "אני חומה" - זו כנסת ישראל, "ושדי כמגדלות" - אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות.
* בפרק אחד נתנבאו ארבעה נביאים (הושע ישעיה עמוס ומיכה), וגדול שבכולן הושע.

דף פז עמוד ב
* הגמרא (מסוף העמוד הקודם) דורשת את הפסוקים שבתחילת ספר הושע.
* ארבעה קניינים קנה הקב"ה בעולמו: תורה, שמים וארץ, בית המקדש, עם ישראל.
* אוי לה לרבנות שמקברת את בעליה.
* מפני מה זכה ירבעם בן יואש מלך ישראל להימנות עם מלכי יהודה? - מפני שלא קבל לשון הרע על עמוס.
* אפילו בשעת כעסו של הקב"ה - זוכר את הרחמים.
* לא הגלה הקב"ה את ישראל לבין האומות אלא כדי שיתווספו עליהם גרים.
* צדקה עשה הקב"ה בישראל שפזרן לבין האומות (שכיון שהם מפוזרים אי אפשר לכלותם יחד).
* הגמרא מביאה כמה דעות מדוע הקב"ה הגלה את ישראל דוקא לבבל.