פסחים דף צג

דף צג עמוד א
* הגמרא מביאה ברייתא כשיטת רב נחמן (הסובר שמי שהיה בדרך רחוקה בשעת שחיטת הפסח ושחטו את הפסח וזרקו את הדם בעבורו - יצא ידי חובה).
* לדעת רבי: מי שלא עשה פסח ראשון במזיד - חייב כרת, ואם לא עשה פסח שני במזיד - חייב כרת, לדעת רבי נתן: חייב כרת על הראשון, ופטור על השני, לדעת רבי חנניא בן עקביא: אף על הראשון אינו חייב כרת אלא אם כן לא עשה את השני.

דף צג עמוד ב
* הגמרא (מסוף העמוד הקודם) מבררת את טעמי המחלוקת הנ"ל.
* לדעת עולא: המרחק ממודיעים לירושלים הוא חמישה עשר מיל.
* לדעת רבי יוחנן: מהלך אדם ביום הוא עשרה פרסאות.
* איזו היא דרך רחוקה? - לדעת עולא: כל שאין יכול ליכנס לעזרה בשעת שחיטה, לדעת רב יהודה: כל שאין יכול ליכנס בשעת אכילה.