סוכה דף יז

דף יז עמוד א
* אויר, בין מן הצד ובין באמצע הסכך - כאשר שטח האויר הוא שלושה טפחים ומעלה, הסוכה פסולה (כי מעל שלושה טפחים לא אומרים 'לבוד').
* הגמרא מבארת מדוע המשנה פירטה שלושה מקרים בהם אומרים דין "דופן עקומה".
* שיעור סכך פסול הפוסל את הסוכה כאשר הוא באמצע הסוכה - לדעת רב: ארבעה טפחים, לדעת רבה: ארבע אמות. (לשיטת סורא).

דף יז עמוד ב
* בגד שייחדו למשכב הזב - מטמא ליעשות אב הטומאה במשכב הזב או במדרסו, אם שיעורו הוא לפחות שלושה טפחים על שלושה טפחים.
* שיעור סכך פסול הפוסל את הסוכה כאשר הוא באמצע הסוכה - לדעת שמואל: ארבעה טפחים, לדעת רב: ארבע אמות. (לשיטת נהרדעא).