סוכה דף כב

דף כב עמוד א
* "סוכה מדובללת... כשרה" - רב ביאר שהכוונה היא ל"סוכה ענייה" ('מדולדלת' - שיש בה קצת סכך, וכשרה אם צילתה מרובה מחמתה), ושמואל ביאר שהכוונה היא ל"קנה עולה וקנה יורד" ('מבולבלת' - שחלק מהסכך למעלה וחלק למטה ומתוך כך חמתה מרובה ואעפ"כ כשרה).
* בדבר שרוחבו טפח אומרים 'חבוט רמי' (השפל והשלך אותו על האוויר שתחתיו); דין זה מוזכר בסוגיה לגבי: סוכה, טומאה וקורת מבוי.

דף כב עמוד ב
* דעת רבן שמעון בן גמליאל היא שעד פחות מארבעה טפחים אומרים "לבוד".
* "כזוזא מלעיל - כאיסתרא מלתחת", ולכן אם בסכך למעלה שטח הצל שווה בדיוק לשטח החמה, הסוכה פסולה (כי במקרה זה, בקרקעית למטה, החמה מרובה מהצל). (ע"פ רש"י)
* סוכה שסככה עבה כמו גג של בית - כשרה אף אם אין הכוכבים נראין מתוכה, ולדעת בית הלל כשרה אף אם אין כוכבי חמה נראין מתוכה.