סוכה דף כג

דף כג עמוד א
* העושה סוכתו בראש הספינה - רבן גמליאל פוסל ורבי עקיבא מכשיר (ובתחילת הסוגיה הגמרא מבארת שהמשנה היא כדעת רבי עקיבא).
* סוכה שלא יכולה לעמוד ברוח מצויה שביבשה - פסולה; סוכה שיכולה לעמוד ברוח שאינה מצויה ביבשה - כשרה; סוכה שיכולה לעמוד ברוח מצויה שביבשה אך לא יכולה לעמוד ברוח שאינה מצויה ביבשה - רבן גמליאל פוסל ורבי עקיבא מכשיר (ויסוד מחלוקתם הוא האם הסוכה צריכה להיות דירת קבע או עראי).
* סוכה על גבי בהמה - רבי מאיר מכשיר (וכך סוברת המשנה), ורבי יהודה פוסל (כי לדעתו הסוכה צריכה להיות ראויה לשימוש לשבעה ימים, ואילו סוכה זו לא ראויה לשבעה ימים כי חכמים גזרו שאסור להיכנס אליה ביום טוב).
* בהמה המשמשת כדופן לסוכה - רבי מאיר פוסל, ורבי יהודה מכשיר. (וטעמו של רבי מאיר יתברר למסקנה רק בדף הבא).

דף כג עמוד ב
* הגמרא מקשה על דעת אביי שאמר בסוף העמוד הקודם שרבי מאיר חושש למיתה ורבי יהודה לא חושש.
* יש מחלוקת תנאים האם 'חוששים למיתה' (לדוגמא: כהן הנשוי לישראלית, שהלך למדינת הים - האם חוששים שמת ואשתו אסורה לאכול בתרומה או לא).