סוכה דף כו

דף כו עמוד א
* כותבי ספרים תפילין ומזוזות הן ותגריהן ותגרי תגריהן ומוכרי תכלת - פטורין מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה.
* הולכי דרכים ביום - פטורין מן הסוכה ביום וחייבין בלילה, הולכי דרכים בלילה - פטורין מן הסוכה בלילה וחייבין ביום, הולכי דרכים ביום ובלילה - פטורין מן הסוכה בין ביום ובין בלילה, הולכין לדבר מצוה - פטורין בין ביום ובין בלילה.
*חולה (ואפילו שאין בו סכנה) - הוא ומשמשיו פטורים מן הסוכה; מצטער - הוא פטור ומשמשיו לא.
* אוכלין אכילת עראי חוץ לסוכה (ונחלקו האמוראים מה הוא שיעור אכילת עראי), ואין ישנים אפילו לא שינת עראי חוץ לסוכה (ונחלקו האמוראים בטעם הדבר).
* כשאדם לבוש בתפילין - מותר לו לישון שינת עראי (כדי הילוך מאה אמה), אך לא שינת קבע (רש"י: מחשש שמא יפיח).

דף כו עמוד ב
* אסור לאדם לישן ביום (מפני ביטול תורה) יותר משינת הסוס (=שיתין נשמי).
* אביי היה ישן ביום (כשיעור זמן ההליכה מפומבדיתא לבי כובי), וגער בו רב יוסף: "עד מתי עצל תשכב מתי תקום משנתך".
* הרוצה להחמיר ולאכול אכילת עראי בסוכה - רשאי, ואין בכך משום יוהרא.