סוכה דף ל

דף ל עמוד א
* האמוראים נחלקו אם לולב גזול פסול בחוה"מ (משום מצוה הבאה בעבירה) או לא. [ואילו ביו"ט ראשון לדעת כולם לולב גזול פסול כי דורשים מ"ולקחתם לכם ביום הראשון" שהלולב יהיה "שלכם"].
* "אני ה'... שונא גזל בעולה" - ממני ילמדו בני ויבריחו עצמן מן הגזול.
* סתם עובדי כוכבים - גזלני קרקעות הם.

דף ל עמוד ב
* הגמרא מבארת מדוע רב הונא הדריך את הסוחרים הקונים הדס מן הנכרים לא לגזוז בעצמם מן המחובר אלא שיגזזו הנכרים מן המחובר ואח"כ יתנו להם.
* 'קרקע אינה נגזלת' - אינה קנויה לגזלן בשום מצב, ולעולם בחזקת בעליה היא.
* 'שינוי החוזר לברייתו' - לא נחשב לשינוי (בדיני קנין של גזילה).