סוכה דף לא

דף לא עמוד א
* המסכך ברשות הרבים - רבי אליעזר פוסל, וחכמים מכשירין.
* אדם שתקף את חבירו והוציאו מסוכתו ונכנס במקומו לסוכה - לדעת רבי אליעזר לא יצא ידי חובה, וחכמים חולקים. (יסוד מחלוקתם הוא האם 'קרקע נגזלת' או לא).
* אדם שגזל עצים וסיכך בהן - הסוכה לא נחשבת לגזולה כי קנה את העצים ב"שינוי מעשה ושינוי השם", ומשום "תקנת השבים" לא צריך לסתור את הסוכה ומחוייב רק להחזיר את דמי הסכך.
* לדעת רבא: לולב יבש - חכמים פוסלים ורבי יהודה מכשיר, אתרוג יבש - כולם פוסלים.

דף לא עמוד ב
* אדם שלא מצא אתרוג - לא רשאי ליטול פרי דומה אחר (מתוך מטרה שלא תשתכח תורת אתרוג), מכיוון שזה עלול לגרום לטעות.
* למסקנת הגמרא: רבי יהודה (בניגוד לחכמים) מתיר אתרוג יבש, ולא דורש שיהיה 'הדר'.
* לולב של עבודה-זרה - לכתחילה לא יטול (כי זה מאוס לגבוה).
* לולב שהיה בשעת כיבוש ארץ-ישראל ולולב של עיר הנדחת - פסול גם בדיעבד (כי 'כתותי מיכתת שיעוריה').